Мэндчилгээ

Зургын цомог

Түгээмэл асуултууд

Хүүхдийн мөнгөний олголтын схем

Хүний хөгжил сангаас олгож буй хүүхдийн мөнгө хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа хүүхдүүдийн мэдээллийг иргэний бүртгэл болон банкнаас ирсэн мэдээллийг сар бүрийн эхний 10-нд солилцож баяжуулалт хийх ба монгол банк руу сар бүрийн 15-ны дотор хүргүүлдэг ба Монгол банкнаас 20-ноос эхлэн арилжааны банкуудад илгээдэг.

Сүхбаатар аймгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссын хурлын тов

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комисс нь сар бүрийн 2, 4 дахь долоо хоногийн баасан гаригийн 13 цагт Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн даргын №1 өрөөнд хуралдаж байхаар товлогдлоо.

Насны хишиг авах ахмад настны хүсэлтийг хүлээн авах, хянан шийдвэрлэх

2.1.Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 6.4-т заасан насанд хүрсэн ахмад настан, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тухайн ахмад настны оршин суугаа сум, хорооны нийгмийн ажилтанд хандан насны хишиг авах хүсэлт гаргана. Хүсэлт гаргахдаа дор дурдсан бичиг баримтыг бүрдүүлж өгнө:

2.1.1.ахмад настны иргэний үнэмлэх, эсхүл иргэний үнэмлэхийн

лавлагаа;

2.1.2.итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэх, эсхүл иргэний үнэмлэхийн лавлагаа.

2.2.Итгэмжлэлийг Нотариатын тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлд заасны дагуу гэрчлүүлнэ. Суманд нотариатч ажиллаагүй тохиолдолд сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга Нотариатын тухай хуулийн 10.2-т заасны дагуу итгэмжлэлийг гэрчилнэ.

2.3.Сум, хорооны нийгмийн ажилтан нь энэхүү журмын 2.1.1, 2.1.2-т заасан баримт бичгийг хүлээн авч тухайн иргэний мэдээллийг энэхүү журмын хавсралтаар баталсан өргөдлийн маягтыг цахим хэлбэрээр бөглөн журмын

2.1-д заасан иргэнээр гарын үсэг зуруулж баталгаажуулан уг хүсэлтийг хүлээн авсан хугацааг өргөдөлд тодорхой бичнэ.

2.4.Сум, хорооны нийгмийн ажилтан энэхүү журмын 2.1.1, 2.1.2-т заасан бичиг баримтыг хуулбарлан өргөдөлд хавсарган анхан шатны баримт бүрдүүлэн аймаг, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагад хүргүүлнэ.

ХБИ НИЙГМИЙН ДААТГАЛААС ТЭТГЭВЭР АВАХ ЭРХ ҮҮСЭЭГҮЙ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖААС ТЭТГЭВЭР ТОГТООЛГОХ

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт

өргөдөл гаргах учир нь:

..........оны......сарын .......өдөр

Тус сумын ......-р багийн иргэн ...........................овогтой .................................нь

хаяг:....................................................................................................................................

/хаягийг тодорхой бичих/

Ам бүл:.............

Боловсрол:....................................................

Регистрийн дугаар.......................................

........................................................................................өвчний учир хөдөлмөрийн чадвараа ....................хувиар алдсан. Улсад ажилласан жил хүрэхгүй улмаас нийгмийн даатгалаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тул“Нийгмийн халамжийн тухай хууль”-ийн дагуу тэтгэвэрт хамруулж өгнө үү?

Өргөдөл гаргасан:

................................ овогтой .....................................

Утас:........................................................

Хавсаргах материал:

 • 1.Өргөдөл /маягтын дагуу/
 • 2.Багийн засаг даргын тодорхойлолт
 • 3.2% цээжзураг
 • 4.Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • 5.Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тодорхойлолт
 • 6.Хөдөлмөр чадвар алдалт тогтоосон акт эх хувиар
ЖИРЭМСЭН ЭХИЙН ТЭТГЭМЖ

Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн

Үйлчилгээний газарт өргөдөл гаргах нь:


201… он.....сар.....өдөр

Тус сумын .....-р багийн иргэн............................... овогтой ..............................нь ....-р байрны ..... тоотод оршин суудаг. Ам бүл....., боловсрол...............................

201... оны ..... сарын ..... –ны өдөр жирэмсний 5 сартай болсон тул “Нийгмийн халамжийн тухай” хуулийн дагуу сар бүр олгох 40000 төгрөгийн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжийг олгож өгнө үү?

Регистрийн дугаар ...........................

Өргөдөл гаргасан:

........................... овогтой ..........................

Холбоо барих утас .................................

Хавсаргах материал:

 • 1.Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • 2.2 % цээж зураг
 • 3.Өрхийн эмнэлэгийн хяналтанд орсон тодорхойлолт
 • 4.Багийн засаг даргын оршин суугчийн тодорхойлолт
 • 5.Өргөдөл маягтын дагуу
Бүх асуултыг үзэх

Бидний хаяг


Дэлгэрэнгүй харах

Бидэнтэй нэгдэх

Холбоос

Санал хүсэлт илгээх