Мэндчилгээ

Зургын цомог

Түгээмэл асуултууд

Хүүхдийн мөнгөний олголтын схем

Хүний хөгжил сангаас олгож буй хүүхдийн мөнгө хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа хүүхдүүдийн мэдээллийг иргэний бүртгэл болон банкнаас ирсэн мэдээллийг сар бүрийн эхний 10-нд солилцож баяжуулалт хийх ба монгол банк руу сар бүрийн 15-ны дотор хүргүүлдэг ба Монгол банкнаас 20-ноос эхлэн арилжааны банкуудад илгээдэг.

Сүхбаатар аймгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссын хурлын тов

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комисс нь сар бүрийн 2, 4 дахь долоо хоногийн баасан гаригийн 13 цагт Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн даргын №1 өрөөнд хуралдаж байхаар товлогдлоо.

Насны хишиг авах ахмад настны хүсэлтийг хүлээн авах, хянан шийдвэрлэх

2.1.Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 6.4-т заасан насанд хүрсэн ахмад настан, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тухайн ахмад настны оршин суугаа сум, хорооны нийгмийн ажилтанд хандан насны хишиг авах хүсэлт гаргана. Хүсэлт гаргахдаа дор дурдсан бичиг баримтыг бүрдүүлж өгнө:

2.1.1.ахмад настны иргэний үнэмлэх, эсхүл иргэний үнэмлэхийн

лавлагаа;

2.1.2.итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэх, эсхүл иргэний үнэмлэхийн лавлагаа.

2.2.Итгэмжлэлийг Нотариатын тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлд заасны дагуу гэрчлүүлнэ. Суманд нотариатч ажиллаагүй тохиолдолд сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга Нотариатын тухай хуулийн 10.2-т заасны дагуу итгэмжлэлийг гэрчилнэ.

2.3.Сум, хорооны нийгмийн ажилтан нь энэхүү журмын 2.1.1, 2.1.2-т заасан баримт бичгийг хүлээн авч тухайн иргэний мэдээллийг энэхүү журмын хавсралтаар баталсан өргөдлийн маягтыг цахим хэлбэрээр бөглөн журмын

2.1-д заасан иргэнээр гарын үсэг зуруулж баталгаажуулан уг хүсэлтийг хүлээн авсан хугацааг өргөдөлд тодорхой бичнэ.

2.4.Сум, хорооны нийгмийн ажилтан энэхүү журмын 2.1.1, 2.1.2-т заасан бичиг баримтыг хуулбарлан өргөдөлд хавсарган анхан шатны баримт бүрдүүлэн аймаг, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагад хүргүүлнэ.

Бүх асуултыг үзэх

Бидний хаяг


Дэлгэрэнгүй харах

Бидэнтэй нэгдэх

Холбоос

Санал хүсэлт илгээх