Авилгын эсрэг төлөвлөгөө, тайлан цэсний мэдээллүүд